സച്ചാര്‍ കമ്മറ്റി റിപ്പോര്‍ട്ട്-പാര്‍ശ്വവര്‍ക്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ രേഖാചിത്രംതൂലിക, 2006 ഡിസംബര്‍ പുസ്തകം 6 ലക്കം 5, സച്ചാര്‍ കമ്മറ്റി

Instagram