സകാത്തും സകാത്ത് കമ്മിറ്റിയും.നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 2, ലക്കം 11, 1970 നവംബര്‍ 20, പേജ് 18 / കര്മ്മകശാസ്ത്രം, സകാത്ത്

Instagram