സകാത്തിന്റെ അവകാശികള്‍നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 9 ലക്കം 11 1977 ഡിസംബര്‍ പേജ് 8, കര്മ്മസശാസ്ത്രം, സകാത്ത്.

Instagram