സകാത്ഃ അതവാ നിര്ബന്ധ ദാനംഅല്ബയാന്, ജൂലെ,ഓഗസ്ത്, ലക്കം2, എണ്ണം10-11, കര്മ്മശാസ്ത്രം

Instagram