സംസ്ഥാനയിലേക്ക് സ്വാഗതംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 19, ലക്കം 3 1987 ഏപ്രില്‍ പേജ് 17, കേരള സംസ്ഥാന ജംഇയ്യതുല്‍ ഉലമ

Instagram