സംസ്ഥാനയിലേക്ക് സ്വാഗതംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 19 ലക്കം 2 1987 മാര്ച്ച് പേജ് 10, കേരള സംസ്ഥാന ജംഇയ്യതുല്‍ ഉലമ

Instagram