സംവാദങ്ങള്‍ നിറ‌ഞ്ഞു പെയ്ത ആശയ ഭൂമികലോക വിദ്യാര്‍ത്ഥി സമൂഹം പുരോഗതിയുടെ വിപ്ലവാവേശം സിരകളില്‍ സന്നിവേഷിച്ചവരായിരുന്നു

Instagram