സംഘടനാ പ്രവര്‍ത്തനം ഗള്‍ഫിന്‍റെ മണ്ണില്‍-കാസര്‍ക്കോട് താലൂക്ക് കമ്മിറ്റി സോവനീര്‍ 1985സാമൂഹ്യപ്രവര്‍ത്തനം..ഗള്‍ഫുനാടുകളിലും.

Instagram