ശ്രീ കേരളവര്‍മ്മയിലെ ശ്രീലാവതി ഗ്രൂപ്പ്തൂലിക- 2006 ഏപ്രില്‍ പുസ്തകം 5 ലക്കം 9, എം.ആര്‍ ചന്ദ്രശേഖരന്‍

Instagram