ശ്രദ്ധേയം, സ്വാഗതാര്ഹംക, അഭിനന്ദനീയംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 2, ലക്കം 5, 1970 മെയ് 20, പേജ് 20 / പ്രതികരണം, കത്ത്”>

Instagram