ശുദ്ധിപത്രംതൂലിക- 2006 ജൂലൈ പുസ്തകം 5 ലക്കം 12, കവിത

Instagram