ശിശു ഗര്ഭാകശയത്തില്‍ വെച്ച് മരണപ്പെട്ടാല്‍നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 2, ലക്കം 4, 1970 ഏപ്രില്‍ 20, പേജ് 21 / വൈദ്യം, പ്രസവം

Instagram