ശിരോവസ്ത്രം മുക്കോണാകൃതിയുള്ള ഒരു തുണി മാത്രമല്ല-കയ്യൊപ്പ്വസ്ത്രധാരണത്തിന്‍റെ പുരോഗതി

Instagram