ശാസ്ത്രവിജ്ഞാനവും മുസ്‌ലിംകളുംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 9, ലക്കം 6, 1977 ജൂണ്‍, പേജ് 23, ഇസ്‌ലാം, ശാസ്ത്രം.

Instagram