ശാസ്ത്രം മതത്തിനു മുമ്പില്‍ മുട്ടുകുത്തുന്നുനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 9, ലക്കം 1, 1977 ജനുവരി 20, പേജ് 14 , ഇസ്‌ലാം, ശാസ്ത്രം, പഠനം.

Instagram