ശമനതാളത്തില്‍ പെയ്തൊഴിഞ്ഞ ഒരു പതിമൂന്ന്ചന്ദ്രിക ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് ഓണം സ്പെഷ്യല്‍ 2015 ആഗസ്റ്റ് 22 / കഥ

Instagram