വ്യാമോഹങ്ങളുടെ കാലത്ത് സോണിയയെ വായിക്കുമ്പോള്‍തൂലിക- 2004 ജൂണ്‍, പുസ്തകം 3 ലക്കം 11, സോണിയാഗാന്ധി

Instagram