വ്യാജദൈവങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ഇവന്‍ നന്മനിറഞ്ഞവന്‍ചന്ദ്രിക ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്, പുസ്തകം-51, ലക്കം-19, ഡിസംബര്‍ 18-24 കവര്‍‌സ്റ്റോറി ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റാവ് റോജര്‍ വോ

Instagram