വ്യഭിചാരവും കല്ലേറും – വ്യഭിചാരാരോപണംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 25, ലക്കം 6, 1988 ജൂലൈ, പേജ് 17, കര്മ്മസശാസ്ത്രം, വ്യഭിചാരാരോപണം, ഇസ്‌ലാമിക നിയമം, ശരീഅത്ത്, സദാചാരം

Instagram