വ്യഥയുറങ്ങുന്ന പാളങ്ങള്‍ചന്ദ്രിക ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്, പുസ്തകം-50, ലക്കം-44, ജൂണ്‍ 12-18 നോവല്‍-15

Instagram