വോയ്‌സിന്റെ ജല്പനംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 11, ലക്കം 4, 1979 മെയ് പേജ് 16, ഇസ്‌ലാം, പ്രസ്ഥാനം.

Instagram