വൈദ്യ പംക്തിനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 7, ലക്കം 5, 1975 മെയ് 20, പേജ് 16, വൈദ്യം, ചികിത്സ.

Instagram