വൈദ്യുതി സ്വകാര്യവ്യക്തി ആയാല്‍ എന്താകുഴപ്പം?ചന്ദ്രിക ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്, പുസ്തകം-50, ലക്കം-19, ഡിസംബര്‍ 20-26 ലേഖനം

Instagram