വൈകിയുദിച്ച ബോധോദയംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 12 ലക്കം 5 1980 ജൂണ്‍ പേജ് 16, ഇസ്‌ലാം, ഖുര്ആ2ന്‍ പരിഭാഷ

Instagram