വേഴാമ്പല്‍തൂലിക- 2005 ജൂണ്‍, പുസതകം 4 ലക്കം 11, കവിത

Instagram