വേര്‍പാട്ഭാഷാപോഷിണി, പുസ്തകം 92 ലക്കം 6 നവംബര്‍ / കവിത

Instagram