വേരുകള്‍ പറയുന്നത്തൂലിക- 2004 മെയ്, പുസ്തകം 3 ലക്കം 10, കവിത

Instagram