വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഓര്‍മകളിലൂടെ നോമ്പ്തൂലിക- 2004 നവംബര്‍, പുസതകം 4 ലക്കം 4, ബി.എം ഗഫൂര്‍, നോമ്പ് ഓര്‍മകള്‍

Instagram