വേദനയുടെ ഞരമ്പുകള്‍തൂലിക- 2006 ജനുവരി പുസ്തകം 5 ലക്കം 5, കവിത

Instagram