വേണം ഒരു ബുദ്ധി ജീവി മണ്ഡലം ഭരണത്തില്‍അടിമത്വത്തില്‍ അഭിപ്രായവും കരവാളും നിഷ്പ്രഭങ്ങളാണ് .ചങ്ങലകള്‍ പൊട്ടിക്കണമെങ്കില്‍ ശക്തമായ ആത്മവിശ്വാസവും ഹൃദയങ്ങളില്‍ ആവേഷവുമാണ് അനിവാര്യം.

Instagram