വേടിയേല്‍ക്കും മുന്‍പ് മനുഷ്യരോട്ചന്ദ്രിക ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് ഓണം സ്പെഷ്യല്‍ 2015 ആഗസ്റ്റ് 22 / കവിത

Instagram