വെള്ളംതൂലിക- 2005 ജൂണ്‍, പുസതകം 4 ലക്കം 11, വെള്ളം

Instagram