വെറുതെ ഒരു വിചാരംതൂലിക- 2004 നവംബര്‍, പുസതകം 4 ലക്കം 4, കവിത

Instagram