വുളൂഇന്റെ ഫര്ളുയകള്‍നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 2, ലക്കം 11, 1970 നവംബര്‍ 20, പേജ് 7 / കര്മ്മരശാസ്ത്രം, വുളൂഅ്

Instagram