വീണ്ടും ബാബരിയുടെ ഓര്‍മതൂലിക, 2006 ഡിസംബര്‍ പുസ്തകം 6 ലക്കം 5, ബാബരി മസ്ജിദ്

Instagram