വീട്ടില്‍ കടക്കല്ലാനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 15 ലക്കം 1 1983 ഫെബ്രുവരി, പേജ് 8, ഇസ്‌ലാം, ഇസ്‌ലാമിക ചിന്ത, തസവ്വുഫ്

Instagram