വി.എസിന്റെ അന്ത്യജാതകം ചികഞ്ഞു തുടങ്ങിതൂലിക- 2006 ഏപ്രില്‍ പുസ്തകം 5 ലക്കം 9, അച്ചുതാനന്ദന്‍

Instagram