വി.എസിനെ തിരസ്‌കരിച്ച സി.പി.എമ്മിന്റെ അജണ്ടതൂലിക- 2005 മാര്‍ച്ച്, പുസതകം 4 ലക്കം 8, വി.എസ്, സി.പി.എം

Instagram