വിഷയാധിഷ്ഠിത ഐക്യം സാധ്യമാണ്-കയ്യൊപ്പ്പ്രവാചക കാലം മുതലുള്ള ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോള്‍ ഈ യാഥാര്‍ത്ഥ്യം നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും

Instagram