വിശ്വോത്തരസാഹോദര്യത്തിന്റെ നിത്യനൂതനമായ ഉത്തമ നിദര്ശ്നംനുസ്‌റത്തുല്‍അനാം പുസ്തകം 2, ലക്കം 3, 1970 മാര്ച്ച് 20, പേജ് 12 / പഠനം, ഇസ്്‌ലാം .

Instagram