വിശുദ്ധ റംസാനും ശ്രദ്ധേയമായ ചില വസ്തുതകളുംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 7, ലക്കം 8, 1975 ആഗസ്റ്റ് 20 പേജ് 13, റമസാന്‍, പഠനം.

Instagram