വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍ ഒരു മഹല്‍ ഗ്രന്ഥംഖുര്‍ആന്‍റെ അവതരണം. ഖുര്‍ആന്‍റെ സുരക്ഷിതത്വം ഗ്രന്ഥരൂപത്തില്‍

Instagram