വിശക്കുന്ന വയറുകളുടെ മേല്‍ കണ്ണ് തുറക്കൂനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 11, ലക്കം 4, 1979 മെയ് പേജ് 21, ഇസ്‌ലാം, സാരോപദേശം, ഇസ്‌ലാമിക ചിന്ത.

Instagram