വിവേകം വികാരത്തിന് വഴിമാറിയതിന്റെ ദുരന്തംതൂലിക, 2006 ഒക്ടോബര്‍ പുസ്തകം 6 ലക്കം 3, മാറാട് കലാപം

Instagram