വിവാഹോത്സവങ്ങള്‍തൂലിക- 2004 ജൂണ്‍, പുസ്തകം 3 ലക്കം 11, വിവാഹോത്സവങ്ങള്‍

Instagram