വിവാഹമോചനം പാപമാണോതൂലിക- 2005 ഫെബ്രുവരി, പുസതകം 4 ലക്കം 7, വിവാഹമോചനം

Instagram