വിവാഹത്തിന്റെ ഘടകങ്ങള്‍നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസതകം 15 ലക്കം 7 1983 ഓഗസ്റ്റ്, പേജ് 8, കര്മ്മസശാസ്ത്രം, വിവാഹം

Instagram