വിവാഹംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 15 ലക്കം 1 1983 ഫെബ്രുവരി, പേജ് 10, ഇസ്‌ലാം, കര്മ്മ്ശാസ്ത്രം

Instagram