വിവാഹം ഇസ്‌ലാമില്‍: വിവാഹത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങള്‍നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 7, ലക്കം 1, 1975 ജനുവരി 20, പേജ് 23, ഇസ്‌ലാം, വിവാഹം.

Instagram