വിളമ്പുമ്പോള്‍നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസതകം 15 ലക്കം 9 1983 ഒക്ടോബര്‍, പേജ് 9, ഇസ്‌ലാമിക ചിന്ത, തസവ്വുഫ്

Instagram